Cần phải cởi nút thắt cho phát triển năng lượng tái tạo