Clip Điện năng lượng mặt trời và năng lượng gió – Tiềm năng, thực trạng và giải pháp