Hội đồng thành phố Dublin (Ireland) có kế hoạch lắp đặt hệ thống các tấm năng lượng mặt trời tại các công sở chính của mình.Đây là một phần trong nỗ lực hướng tới năng lượng xanh của thành phố thủ đô này, theo khuyến nghị của báo cáo "Smarter Cities Challenge" của IBM, trong đó đã chỉ rõ tiềm năng…
Read More...